L’accés, la navegació i la utilització del lloc Web https://arc.coop/ (en endavant, el “Lloc Web”) implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions d’Ús i té la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible a qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web. Si no estàs d’acord amb els termes exposats, no accedeixis, naveguis o utilitzis el Lloc Web.

IDENTIFICACIÓ

 • Titular: Arç Corredoria d’Assegurances, SCCL (en endavant, LA CORREDORIA)
 • Domicili social: Casp 43, 08010 Barcelona
 • CIF: F58302001
 • Telèfon: 93 423 46 02
 • Correu electrònic: arccoop@arc.coop

OBJECTE

Les presents Condicions d’ús regulen l’accés, navegació i utilització d’aquest Lloc Web, sense perjudici que la CORREDORIA es reserva el dret a modificar-ne la presentació, configuració i contingut, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització . L’accés i utilització dels continguts del Lloc Web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis comporten l’acceptació d’aquests.

LA CORREDORIA es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades, totalment o parcial, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma com apareixen aquestes condicions d’ús o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida a les persones usuàries.

De la mateixa manera, informem a les persones usuàries sobre quins són els seus drets i les seves obligacions en relació amb els continguts exposats a través del Lloc Web, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar de l’accés al Lloc Web.

Als efectes de la interpretació de les presents Condicions d’Ús, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en què aquesta accepta les Condicions d’Ús i la Política de Privacitat exposades en el Lloc Web i és suficient per això que el visiti.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

LA CORREDORIA és titular o, en el seu cas, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com de tots els continguts que s’hi ofereixen, incloent la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logotips, marques, grafismes, dissenys, interfícies o qualsevol altra informació o contingut i els serveis disponibles a través d’aquest.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de LA CORREDORIA o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de LA CORREDORIA o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l’accés, navegació o utilització del Lloc Web i/o dels seus continguts confereix a la persona usuària cap dret sobre signes distintius que s’hi inclouen.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del Lloc Web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de LA CORREDORIA o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents.

En el cas que la usuària enviï informació de qualsevol tipus a LA CORREDORIA a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, la usuària declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

La persona usuària reconeix assumir la responsabilitat i deixa indemne l’entitat prestadora per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom i assoleix aquesta responsabilitat sense restringir-ne l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat.

Si la usuària tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués comportar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, ho haurà de notificar immediatament a LA CORREDORIA a través de l’adreça de correu electrònic arccoop @ arc.coop perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

REGLES D’ÚS DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de la responsabilitat exclusiva de la usuària, l’accés o la utilització del Lloc Web amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica. En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

 • Fer servir el Lloc Web de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o a l’ordinador d’un tercer.
 • Fer servir el Lloc Web per la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials.
 • Fer servir el Lloc Web per recollir dades de caràcter personal d’altres persones usuàries.
 • Fer servir el Lloc Web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l’ordre públic.
 • Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, a altres sistemes o xarxes connectats al Lloc Web, a cap servidor de LA CORREDORIA ni als serveis oferts a través del Lloc Web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim.
 • Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc Web o de qualsevol xarxa connectada a aquest o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc Web.
 • Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del Lloc Web o en els sistemes o xarxes de LA CORREDORIA, així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc Web.
 • Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del Lloc Web o qualsevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra manera, l’accés, participació o funcionament d’aquells o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment i/o mitjançant qualsevol pràctica que atempti o vulneri de cap manera les presents Condicions d’Ús.

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per la usuària podrà portar aparellada l’adopció per LA CORREDORIA de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, sense que hi hagi possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.

En el cas que trobis alguna informació o contingut en el Lloc Web que pugui ser no adequat, contrari a la normativa vigent o contrari a les condicions disposades en el Lloc Web, preguem que ho posis en coneixement immediat de LA CORREDORIA a través dels diferents mitjans disposats per això.

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

LA CORREDORIA no controla els continguts, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs Web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

La usuària reconeix i accepta que LA CORREDORIA no serà responsable de la disponibilitat dels llocs Web o recursos externs i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través aquests llocs Web o recursos. Així com de les pèrdues o danys en què l’usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs Web o recursos externs, a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través d’aquest llocs Web o recursos.

ENLLAÇOS AL CANAL DEL PRESTADOR EN ALTRES PLATAFORMES I XARXES SOCIALS

LA CORREDORIA posa a disposició de les persones usuàries, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten a les persones usuàries accedir als canals i pàgines del Web que LA CORREDORIA manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionats per tercers (p.ex. Facebook, Twitter, Linkedin, etc.). La inclusió d’aquests enllaços al Lloc Web té per únic objecte facilitar a les persones usuàries l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre LA CORREDORIA i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de LA CORREDORIA dels seus continguts i/o serveis i el seu titular, fabricant o distribuïdor n’és l’únic responsable.

En cap cas la CORREDORIA comparteix amb Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social que s’incorpori en el futur cap tipus d’informació privada sobre els seus usuaris i l’única finalitat d’aquesta és l’establerta en les presents Condicions Generals d’Ús, així com en la Política de privacitat. En aquest sentit, tota la informació que la persona usuària desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat i LA CORREDORIA no intervindrà en aquest procés.

L’activació i ús d’aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l’usuari (login/contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes al Lloc Web i fora del control de LA CORREDORIA. En accedir a aquestes xarxes externes, la usuària ingressa en un entorn no controlat per LA CORREDORIA, de manera que la CORREDORIA no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d’aquests entorns.

Atès que LA CORREDORIA no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, la persona usuària reconeix i accepta que LA CORREDORIA no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’usuari pugui accedir a aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per aquest motiu, la persona usuària ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE PERFILS SOCIALS

Amb aquestes Condicions Generals d’Ús LA CORREDORIA pretén que tots els usuaris finals coneguin quins són els seus drets i obligacions des del moment en què visiten els seus perfils socials a Facebook, Twitter i/o a qualsevol xarxa social anàloga.

De la mateixa manera, LA CORREDORIA informa a les persones usuàries sobre els seus drets i obligacions en relació amb els continguts exposats a través dels seus perfils socials, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar de l’ús del servei.

LA CORREDORIA està profundament compromesa amb el correcte funcionament del servei, d’acord amb les condicions acordades amb les usuàries. No obstant això, en ocasions és possible que es produeixin (especialment per la intervenció de tercers mal intencionats) situacions de les quals se’n puguin derivar responsabilitats.

En aquest sentit, a continuació s’indiquen aquelles situacions, a títol enunciatiu i no limitatiu, en què la CORREDORIA no es fa responsable de les actuacions de les persones usuàries que assumiran totes les responsabilitats que poguessin derivar-se:

 1. En cas que aparegui publicada a la xarxa social qualsevol informació que no hagués estat publicada o compartida per part de LA CORREDORIA o que, si s’escau, hagués estat publicada per un tercer aliè.
 2. En cas que la xarxa social no es trobi operativa per raons tècniques imputables a la propietat de la pròpia plataforma, tercers o causes imprevisibles o de força major. Aquestes circumstàncies seran responsabilitat de la xarxa social, o, si s’escau, del tercer.
 3. En cas que la xarxa social modifiqui les seves condicions generals d’ús, polítiques de privacitat o manera de funcionament. Aquestes circumstàncies seran responsabilitat de la xarxa social.
 4. En cas que la usuària emmagatzemi, difongui, publiqui o distribueixi a la xarxa social qualsevol tipus de material difamatori, injuriós, discriminatori que inciti a la violència o que sigui contrari a la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.
 5. En cas que la usuària utilitzi la xarxa social per introduir dades, virus o codi maliciós als equips de LA CORREDORIA o de qualsevol altra usuària.
 6. En el cas que qualsevol dels continguts accessibles a través dels perfils socials de LA CORREDORIA sigui contrari a la normativa vigent, aquesta es compromet a procedir a la seva retirada immediata, de seguida que tingui coneixement d’aquesta situació.

LA CORREDORIA no es compromet a informar les usuàries quan els seus comentaris i publicacions siguin objecte d’edició i/o moderació, no obstant això, podrà advertir i prendre les mesures oportunes per suspendre i expulsar els usuàries que enviïn contingut inadequat periòdicament i sistemàtica. Aquelles usuàries que duguin a terme les esmentades conductes en més d’una ocasió i que han estat suspeses o expulsades del servei amb anterioritat, se’ls hi podrà impedir l’ús del perfil social amb caràcter indefinit. Això comportarà l’expulsió definitiva del programa i el bloqueig permanent de la usuària.

Així mateix, LA CORREDORIA no garanteix la veracitat, fiabilitat, vigència o integritat del contingut de tercers que conté el seu perfil social o qualsevol lloc enllaçat. LA CORREDORIA no és responsable del contingut dels llocs Web no operats per LA CORREDORIA.

LA CORREDORIA recomana al les usuàries que actuïn amb cautela, sentit comú i seny en utilitzar el seu perfil social i que avaluïn minuciosament la veracitat, vigència, integritat i pertinença de la informació publicada a través d’aquest, per als seus fins. Tota decisió que les usuàries adoptin basant-se en aquesta informació anirà estrictament pel seu compte i risc.

La persona usuària, un cop comenci a seguir els perfils socials de LA CORREDORIA, podrà publicar comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut, segons les condicions de la pròpia xarxa social. La usuària, en tots els casos, ha de ser la titular d’aquests, gaudir dels drets d’explotació de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

La usuària que decideixi compartir continguts en el perfil social de LA CORREDORIA, ha de ser conscient que les seves publicacions seran accessibles i per tant conegudes per les altres usuàries, de manera que ella mateixa serà l’única responsable d’aquesta, així com de les implicacions que això pogués tenir per a la seva privacitat.

Per respostes a preguntes, queixes o reclamacions, consulteu el Lloc Web corporatiu de LA CORREDORIA, on estan disponibles els canals d’informació pertinents.

LA CORREDORIA utilitzarà els seus perfils a les xarxes socials per publicitar els seus propis serveis. En tot cas, si LA CORREDORIA decidís tractar les seves dades de contacte (perfil d’usuària de la xarxa social i/o correu electrònic) per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI -CE.

No tindrà consideració de publicitat el fet de recomanar a altres usuàries als perfils socials de LA CORREDORIA perquè també puguin estar informades de la seva activitat.

En cas que qualsevol persona detecti algun tipus de contingut contrari a la normativa vigent o que pot ser perjudicial per les usuàries, LA CORREDORIA prega que se li notifiqui al més aviat possible.

La usuària pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

RESPONSABILITATS I GARANTIES

En conseqüència, LA CORREDORIA no garanteix ni es fa responsable de les següents accions: la continuïtat dels continguts del Lloc Web, l’absència d’errors en aquests continguts, l’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra, la invulnerabilitat del lloc Web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’hi adoptin, la manca d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web i els danys o perjudicis que causi, a ella mateixa o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que LA CORREDORIA estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

No obstant això, LA CORREDORIA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Lloc Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu.

Si la usuària tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués comportar una infracció de drets de tercers, ho haurà de notificar immediatament a la CORREDORIA perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

LA CORREDORIA no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc Web provinents de fonts alienes a aquest i no assumirà responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les esmentades informacions.

SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

LA CORREDORIA es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporalment o permanent, l’accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del Lloc Web, amb o sense prèvia notificació ,sense que hi hagi la possibilitat de la usuària d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del Lloc Web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de Privacitat que tota usuària ha d’acceptar expressament per poder utilitzar el Lloc Web.

SPAM

Queda absolutament prohibit l’SPAM o qualsevol frau o abús en la nostra pàgina Web. Aquest tipus d’actituds estan penades per la llei i els propietaris del WEB remetran aquest tipus d’abusos a les autoritats corresponents.

JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

LA CORREDORIA i la usuària, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, es sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per les qüestions que es puguin suscitar o accions exercitar derivades de la prestació del servei d’aquest Lloc Web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s’estableix.