Memòria 2020

Des de la transparència i el compromís, avancem col·lectivament cap a la transformació social i ambiental

Arç Cooperativa

Qui som?

Som una corredoria i consultoria d’assegurances cooperativa especialitzada en els sectors de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables.

Apostem per la gestió integral d’assegurances des de i amb els principis de les finances ètiques. A través de la nostra activitat socioempresarial, volem fer de l’assegurança una eina de solidaritat: útil per les persones i les comunitats, generadora de riquesa socioeconòmica i transformadora de la realitat política i econòmica.

Principals fites de l’any

 • Millora de la productivitat per encaixar la jubilació de 4 persones sòcies treballadores.
 • Disseny i aplicació d’un Pla de xoc covid-19 per mantenir tots els llocs de treball i una atenció exemplar a la base de persones clients.
 • Desplegament d’una bateria de mesures de suport als nostres clients.
 • Consolidació de la línia de negoci orientada a la creació de valor afegit.

Missió

Volem crear riquesa socioeconòmica entesa com la generació d’excedent econòmic i sociocultural mitjançant l’oferta de béns i serveis socialment útils. Practiquem l’autogestió i la democràcia econòmica impulsant un desenvolupament social i ambientalment sostenible i construint un àmbit d’economia social i solidària.

Valors

Fem propis els principis i valors de l’Aliança Cooperativa Internacional des d’una pràctica crítica adaptada a la nostra realitat. En el nostre cas, tenen especial rellevància els valors que alimenten els principis de la participació, l’autonomia i la intercooperació.

A Arç Cooperativa volem recuperar el sentit original de l’assegurança com a experiència comunitària, vehicle de solidaritat i de cohesió social

Eix econòmic i distribució d’excedents

Principals fites de l’any

Una gestió econòmica i financera orientada a garantir l’estabilitat de la cooperativa i fer front a totes les obligacions amb les persones sòcies, treballadores i la base de clients.

Ingressos i despeses

Distribució d’excedents

Situem les persones al centre de l’organització i definim espais de treball i relació que potenciïn les seves capacitats i les orientin a una plena participació sociopolítica i socioempresarial

Equitat i democràcia

Principals fites de l’any

Les nostres pràctiques organitzatives es fonamenten en el conjunt de principis i valors del moviment cooperatiu i en el desplegament específic dels criteris vinculats a la participació: democràcia, participació, autonomia, autogestió i responsabilitat.

Situem les persones al centre de l’organització i definim espais de treball i relació que potenciïn les seves capacitats i les orientin a una plena participació sociopolítica i socioempresarial.

Durant l’any hem fet un treball intens pel que fa a la reorganització i la construcció de nous lideratges més participats.

Membres de l’organització

Paritat

El 57% de les persones que formem la cooperativa som dones.

Rotació de càrrecs

Hi ha hagut un 83% de rotació en els càrrecs societaris i polítics.

Igualtat salarial

Diferència salarial brut per hora (en euros).

Banda salarial

La banda salarial és la diferència salarial entre la categoria professional més baixa i més alta de la cooperativa.

Bretxa salarial

La bretxa salarial és la diferència de sous entre homes i dones que tenen la mateixa categoria professional.

Transparència

 • Salaris i remuneracions: són públics per a les persones treballadores.
 • Balanç Social: l’hem publicat i fet difusió tant cap a fora com a les persones de l’organització.

 • Més informació pública disponible: balanç econòmic, pla de comunicació, memòria i normes i procediments interns.

Llenguatge no sexista i inclusiu

 • Utilitzem un llenguatge inclusiu tant en els documents escrits com en el llenguatge verbal.

Protocol davant d’assetjaments

 • Disposem d’un protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, d’identitat de gènere o de preferència sexual

Mantenim el nostre compromís en la reducció del consum i treballem per ser una organització més sostenible mediambientalment

Sostenibilitat ambiental

Principals fites de l’any

Apliquem criteris i mesures de reducció de consum de recursos, així com de prevenció i reducció de residus. Tenim acords amb entitats com Opcions de Consum Responsable, Som MobilitatSom Energia l’activitat de les quals promou la conscienciació social cap a la sostenibilitat mediambiental i la configuració d’alternatives viables en el camp de l’energia elèctrica, la mobilitat, el consum, l’habitatge… Donem un servei de gestió i assessorament integral d’assegurances per a projectes d’energies renovables.

Hem consolidat l’enviament de documentació a través de correu electrònic i hem treballat amb les companyies proveïdores per promocionar l’ús de la documentació digitalitzada eliminant els enviaments de la documentació contractual.

Finalment hem mantingut la nostra política de participacions financeres vinculada a la promoció de projectes ambientalment sostenibles: Ona Solar, La Borda, Eolpop, etc.

Consum d’electricitat

Emissions de tones de CO2 per consum d’electricitat durant l’any.

Consum de combustible

Emissions de tones de CO2 en combustible durant l’any.

 Consum de CO2

Mitjana d’emissions de tones de CO2 generades per persona treballadora durant l’any.

Consum d’aigua

Mitjana de metres cúbics d’aigua consumits per persona treballadora durant l’any.

Consum de paper

Mitjana de quilograms de paper consumit per persona treballadora durant l’any.

Generació de residus

Mitjana de quilograms de residus generats per persona treballadora durant l’any.

Altres indicadors mediambientals

 • Pràctiques i procediments per l’estalvi i l’eficiència energètica
 • Pràctiques i procediments per l’estalvi i l’eficiència en el consum d’aigua

 • Servei elèctric amb empreses proveïdores 100% renovable
 • Ús de paper reciclat i amb certificació d’explotació forestal sostenible
 • Criteris de consum responsable a l’hora d’adquirir productes

 • Organització d’esdeveniments amb criteris ambientals
 • Política, pla d’acció o sistema de gestió ambiental
 • Control intern de les emissions de CO2

 • Alternatives o ajudes en allò relacionat amb el transport

Creiem que el treball en xarxa, la solidaritat i la cura de les persones, les comunitats i els ecosistemes és la manera de construir una societat social i ambientalment sostenible

Compromís social i cooperació

Principals fites de l’any

El treball en xarxa forma part de les pràctiques estructurals de la cooperativa i mantenim:

 • una intensa participació en estructures de segon grau de l’economia social i solidària (XES, FCTC).
 • una participació continuada en projectes socioempresarials cooperatius (Opcions de Consum Responsable, Ona Solar, Eolpop, La Borda, COS) i de l’àmbit de la finança ètica (CAES, Coop57, Fiare Banca Etica).
 • una política d’acords d’intercooperació com a estratègia de generació simultània de consum del nostre producte i de generació de recursos per la consolidació d’organitzacions, plataformes i col·lectius culturals, comunitaris, cooperatius, socials, etc.

Durant l’any, aquest compromís s’ha concretat en accions de suport a col·lectius i organitzacions, participació a fons de contingència i una especial atenció a organitzacions clients amb necessitats específiques vinculades a la situació sociosanitària.

Aportacions a entitats i moviments

Aquest any, hem fet efectiu aportacions econòmiques per valor de més de 60.000 € a entitats i federacions de l’economia social i solidària, l’associacionisme i la cultura popular gràcies als nostres acords d’intercooperació.

Dipòsits ètics

Percentatge de recursos financers depositats en entitats de les finances ètiques.

Préstecs ètics

Percentatge de recursos financers obtinguts en entitats de les finances ètiques.

Intercooperació

Creiem que compartir coneixement, projectes i teixir aliances amb altres entitats i organitzacions de l’economia social i solidària és la manera natural de relacionar-nos per impulsar la transformació social.

 • Compartim local
 • Compartim coneixement

 • Compartim projectes
 • No compartim gestió

Compres al mercat social

Percentatge de compres a empreses i organitzacions proveïdores del mercat social de la XES.

Vendes al mercat social

Percentatge de vendes a empreses i organitzacions del mercat social de la XES.

Hem patrocinat

 

Defensem la transparència en el mercat assegurador i la creació de vincles de solidaritat entre persones, empreses, organitzacions i agents del sector assegurador

Qualitat laboral i professional

Principals fites de l’any

La satisfacció de les necessitats materials, socials i culturals de les persones és indissociable del projecte cooperatiu. En el nostre cas, aquest principi es materialitza en pràctiques que faciliten el desenvolupament dels projectes personals, de l’atenció a les cures i donar prioritat a la dimensió humana del projecte socioempresarial.

El nostre Reglament de Règim Intern para especial atenció al conjunt de mesures orientades en aquest sentit: jornada laboral de 36 hores, lliure disposició del temps propi per l’atenció a cures, facilitats per la flexibilitat horària, autogestió dels equips de treball en matèria de disponibilitat, etc.

Aquest any, el temps disposat pel conjunt de persones sòcies i treballadores per a cures personals o familiars ha superat les 280 hores, prop d’un 1,5% de la capacitat de treball.

Finalment, hem aprovat el canvi de règim de cotització de les persones sòcies per millorar-ne les condicions de previsió social.

Principals indicadors de qualitat laboral

Grau de compliment de l’organització respecte el pagament de les nòmines

Grau d’estabilitat que et dona el teu lloc de feina

Flexibilitat de l’organització per canviar l’horari o treballar al domicili

Satisfacció global de les persones membres

Principals indicadors de qualitat professional

Atenció rebuda

Capacitat de resposta davant d’urgències

Grau de claredat i transparència que ofereix l’organització en la relació comercial

Qualitat del servei rebut

Compromís en moviment: més de 35 anys de transformació i cooperativisme

El Balanç Social de la XES

A Arç Cooperativa elaborem cada any el Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Es tracta d’un document que descriu i mesura les aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques fetes per l’organització al llarg d’un exercici i que serveix, alhora, per difondre la responsabilitat social de l’economia social i solidària també globalment en el sector.

Balanç Social 2021
Infografia Balanç Social 2021