Assegurança per a energies renovables

Energies renovables: compromís i coneixement

Des d’Arç Cooperativa creiem que la gestió d’assegurances pot contribuir a desenvolupar un sistema econòmic compatible amb la vida i la sostenibilitat del planeta. Per a fer-ho possible cal un compromís amb el desenvolupament de nous models de consum responsable i de generació energètica descentralitzada i sostenible.

Aquesta convicció inspira la nostra especialització en les assegurances per a instal·lacions de producció d’energia de font renovable des de 1984. Des d’aleshores, el nostre coneixement del sector i l’aprenentatge continuat ens han situat com a referents especialitzats i independents en l’assegurança d’energies renovables.

Assegurança per fases

Els reals decrets 1955/200 i 1578/2008 estableixen i regulen el dipòsit de garanties per respondre de les obligacions derivades de la sol·licitud d’accés a la xarxa de distribució de les instal·lacions de producció en règim especial. El mercat assegurador ofereix l’assegurança de caució per a la constitució d’avals i garanties.
Assegurança per cobrir els riscos de la construcció i el muntatge d’instal·lacions generadores d’energia de font renovable.

 • Tot Risc Muntatge: garanteix els danys i les pèrdues materials que pugui patir l’obra o el muntatge assegurat com a conseqüència d’una causa accidental i imprevisible.
 • Advance Loss of Profits: per garantir la pèrdua de beneficis derivada de retards en la conclusió del muntatge, inclòs el transport, per sinistres coberts per la pòlissa durant un període acordat.
 • Responsabilitat Civil: garanteix el pagament de les indemnitzacions responsabilitat de l’assegurat per danys materials o personals i de les despeses per fiances civils i criminals, honoraris professionals i despeses judicials.
 • Transport: per garantir els danys i/o la desaparició dels components transportats per via terrestre o marítima.

 • Avaria de maquinària: cobertura de reposició o reparació de maquinària en cas d’avaria sobtada o imprevista causada per qualsevol causa no exclosa.
 • Garantia contractual: solució asseguradora per la cobertura de garanties contractuals de fabricants d’aerogeneradors i panells fotovoltaics (defectes en sèrie; garantia de soroll; garantia de corba de potència; defecte de fabricació, etc.).
 • Multirisc de danys: el contracte Multirisc té com a objectiu cobrir els danys materials d’origen extern i les pèrdues de producció que se’n derivin com queda descrit als condicionats (riscos nominats).
 • Tot Risc de danys: els contractes Tot Risc estan dissenyats per cobrir qualsevol dany material d’origen extern, així com les pèrdues de producció que se’n puguin derivar.

Assegurança per garantir el pagament de les indemnitzacions de les que l’assegurat pugui resultar civilment responsable per danys corporals o materials a tercers segons el Codi Civil (art. 1902 a 1910).

 • Responsabilitat civil d’explotació
 • Responsabilitat civil d’immobles
 • Responsabilitat civil d’instal·lacions
 • Responsabilitat civil de l’activitat
 • Responsabilitat civil Patronal
 • Responsabilitat civil de productes i/o postreball
 • Responsabilitat civil creuada
 • Responsabilitat civil per danys al receptor de l’energia
 • Responsabilitat civil per danys ambientals
 • Fiances i defensa

VOLS DEMANAR UN PRESSUPOST?

Instal·lacions assegurades

Per accedir a les millor condicions disponibles tractem amb un ampli ventall de companyies nacionals i mercats internacionals, tot incloent-hi companyies especialitzades, facilities per a productes específics i l’Open Market de Lloyd’s.

Eòlica

Elaborem i apliquem programes nacionals i internacionals d’assegurances per a la indústria eòlica des de l’any 1984, aportant solucions asseguradores per a les diferents necessitats de fabricants, promotors i responsables d’O&M: GE, Gamesa, Nordex, Vestas o Siemens.

Fotovoltaica

L’electrificació rural i els sistemes híbrids aïllats són el principi de la nostra experiència, encara que actualment la nostra cartera de projectes fotovoltaics supera els 100 MW instal·lats en plantes de fins a 8 MWp i equipats amb diverses tecnologies.

Altres fonts de generació

La nostra experiència es diversifica i consolida amb les assegurances per al conjunt de tecnologies que integren el mix renovable: disposem de productes i solucions específiques per a l’assegurament de minicentrals hidràuliques i plantes de biomassa i cogeneració. De la mateixa manera, podem dur a terme l’estudi i col·locació de programes d’assegurança per a la captació off-shore d’energia de les onades i centrals termosolars.

Project Finance

Hem gestionat nombrosos programes d’assegurances vinculats a Project Finance i altres modalitats de finançament dirigides per diferents entitats financeres.

VOLS DEMANAR UN PRESSUPOST?

Comunitats Energètiques

Hem dissenyat un programa assegurador pensat per donar resposta als diferents riscos als quals es troben exposades les comunitats energètiques.

El paquet ofereix tres productes diferents. En primer lloc, l‘assegurança de responsabilitat civil protegeix l’entitat davant les indemnitzacions i costos legals de reclamacions per danys materials, personals i perjudicis que les comunitats puguin causar durant el desenvolupament de les seves activitats.

En segon lloc, l’assegurança de danys materials cobreix els béns de la comunitat en determinades situacions. El producte protegeix davant de fenòmens meteorològics, robatori i avaria de maquinària o equips electrònics, entre altres circumstàncies.

Per acabar, l’assegurança de responsabilitat civil per a persones que ocupen càrrecs en el consell rector o la junta directiva cobreix el patrimoni d’aquestes persones davant de reclamacions o demandes pel desenvolupament d’aquestes funcions.

CONSULTA EL DOSSIER DEL PROGRAMA
VOLS DEMANAR UN PRESSUPOST?

Creiem que les comunitats energètiques són una aposta comunitària per avançar cap a l’abandonament dels combustibles fòssils, revertir la pobresa econòmica i impulsar una economia més justa i local. Volem donar suport a aquests projectes transformadors des de la nostra experiència en la gestió asseguradora.