ARÇ COOPERATIVA desenvolupem la nostra activitat de distribució d’assegurances d’acord amb la Llei de distribució d’assegurances i reassegurances privades i en aplicació del Reial decret llei 3/2020, fem públic el contingut de la nostra política de transparència.

 • La nostra denominació social és: ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL
 • El nostre nom comercial és: ARÇ COOPERATIVA
 • El nostre CIF és: F58302001
 • El nostre domicili social es troba a C/ Casp 43 – 08010 Barcelona
 • El nostre codi de registre a la Direcció General d’assegurances i Fons de Pensions és: J2670
 • Estem inscrites al Registre Territorial de Cooperatives de Barcelona: BN-2171

Per posar-te en contacte amb nosaltres, pots utilitzar els següents canals:

Quins criteris utilitzem per triar i comparar els productes de les companyies asseguradores i mutualitats?

Les corredories d’assegurances som les organitzacions titulades i facultades per assessorar-te des de la més estricta independència i imparcialitat respecte a les entitats asseguradores. És per això que l’assessorament que sotmetem a la teva consideració es basa en una anàlisi objectiva dels contractes d’assegurança que ens ofereixen un nombre suficient d’entitats asseguradores que operen al mercat amb l’objectiu de trobar l’opció de cobertura més ajustada als teus requeriments i a les teves necessitats.

És per això que negociem acords de distribució amb les entitats asseguradores, generalistes i especialistes, que són capaces d’oferir els millors productes asseguradors.

A més de la nostra experiència i coneixement del sector, els criteris que tenim en compte per triar les entitats asseguradores amb les quals establir relacions mercantils, amb l’objectiu de col·locar els riscos, es basen en les següents premisses:

 • Analitzem la solvència de l’entitat de la qual volem distribuir els seus productes i que posseeixi autorització administrativa de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.
 • Valorem l’impacte social i ambiental de les companyies asseguradores a través de les seves memòries de responsabilitat social i, si és el cas, de certificacions públiques. En aquest sentit, prioritzem l’oferta d’aquelles companyies asseguradores que actuen d’acord amb criteris de sostenibilitat, solidaritat i justícia social. El nostre compromís amb el foment de les finances ètiques ens porta a la promoció activa dels productes i companyies certificades amb el segell EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance) d’assegurances èticament orientades.
 • Examinem els condicionats de les pòlisses d’aquells als rams d’assegurança que siguin d’interès per a les nostres clientes, revisant les cobertures, exclusions, franquícies, preus i altres condicions, a més de valorar aspectes com el servei, l’atenció i la gestió en cas de sinistre.

Entitats asseguradores de les quals oferim productes i la nostra relació contractual

D’acord amb la normativa de distribució d’assegurances, pactem les millors condicions per a la distribució de productes amb les companyies asseguradores sense que aquests contractes puguin afectar en cap cas la nostra independència com a assessores, ja que com a corredoria duem a terme la nostra tasca a favor de les persones usuàries dels nostres serveis i no de les entitats asseguradores.

Arran d’aquests acords mercantils, posem a la teva disposició els productes asseguradors de les següents entitats:

Entitats certificades amb el segell EthSI:
 • GACM Seguros 
 • MútuaCat, MPS
 • Previsora General, MPS 
 • Reale Seguros 
 • Seguros Lagun AroSeguros Lagun Aro Vida 
Entitats no certificades:
 • Plus Ultra Seguros 
 • MGS Seguros 
 • Allianz 
 • Liberty Seguros 
 • FIATC Seguros 
 • Generali Seguros 
 • CASER 
 • Markel International 
 • MAPFRE 
 • Berkley España 
 • CHUBB European Group 
 • ASEFA 
 • Hiscox Europe 
 • ARAG 
 • Europ Assistance 
 • MUSSAP 
 • ERGO 

Quin cost té el servei que proporcionem?

El servei de distribució no té cap cost afegit per a la persona prenedora de l’assegurança. Tal com marca la normativa que regula la nostra activitat, la remuneració que percebem és en forma de comissions que ens abona l’entitat asseguradora.

En alguns casos, per la complexitat del producte o com passa amb la venda de productes d’inversió basats en assegurances, es podria pactar amb la clienta el cobrament d’honoraris per escrit. Informarem prèviament de l’import o de la manera de calcular aquest honorari, expedint una factura independent del rebut de la prima.

El preu de l’assegurança que figura al final del procés està o no garantit?

A través del nostre procés de mutitarificació obtindràs, de manera ràpida i senzilla, els preus i les comparatives de les opcions que oferim. Depenent de cada companyia, s’advertirà si el preu final està garantit o si pot variar en funció del risc i les cobertures. Però sempre sabràs el preu final a l’hora de contractar.

Per a la contractació a distància a través d’altres canals, t’informarem sempre del preu final de la prima de l’assegurança.

Assegurances contractades a distància (siguin de vida o no)

Es reconeix a les persones prenedores el dret a desistir del contracte sense indicar els motius i sense cap penalització sempre que:

 • NO es tracti d’un contracte en el qual la persona prenedora assumeixi el risc de la inversió o en el qual la rendibilitat garantida estigui en funció de les inversions assignades al contracte.
 • NO es tracti d’assegurances de viatge o equipatge de durada inferior a un mes.
 • NO es tracti d’assegurances de durada inferior al termini previst per a desistir.
 • NO es tracti d’assegurances obligatòries per a la persona prenedora.
 • NO es tracti de plans de previsió assegurats (contractes d’assegurança de vida amb un funcionament i una finalitat idèntics que els plans de pensions).

La voluntat de desistir s’ha d’enviar a l’entitat asseguradora, en paper o en un altre suport durador, en un termini de catorze dies (assegurances no vida) o de trenta dies (assegurances de vida), a partir de la data que es notifica a la persona prenedora que el contracte s’ha firmat o des de la recepció de la informació contractual si aquesta fos posterior.

En cas de queixa o reclamació

Podràs contactar amb el nostre servei de Defensa de la persona assegurada a través de l’apartat contacte de la nostra pàgina web. La teva reclamació es resoldrà, en tot cas, en un termini màxim de dos mesos.

​Si la resolució no satisfà els teus interessos o no rebessis una resposta en aquest termini, pots dirigir-te al Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

  • En suport paper, dirigint l’escrit al Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, situat al Carrer Miguel Ángel, 21 28010 Madrid (Seu provisional).
  • Per via telemàtica amb signatura electrònica, a través de la pàgina web de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

Aquesta política de transparència serà revisada anualment i modificada si es produeix algun canvi.

Febrer 2020