Assegurança per a empreses i organitzacions

Assegurances de danys materials

Multirisc per a comerços, oficines i indústria

Pòlisses combinades de danys per incendi, robatori, inundació, vidres, avaria de maquinària o responsabilitat civil, entre d’altres.

Rams
tècnics

Cobertures especialitzades per a la construcció, la indústria i projectes d’enginyeria: tot risc de construcció, avaria de maquinària o transports.

vols fer un pressupost?

Assegurances patrimonials i de responsabilitat

Responsabilitat civil

Cobertura de reclamacions de terceres persones per danys corporals i/o materials, causats de manera accidental per la persona assegurada. També estan cobertes les despeses derivades del judici.

Responsabilitat d’administradors/es i directius/ives

Cobertura de la responsabilitat imputable als càrrecs directius o d’administració de les organitzacions assegurades.

Responsabilitat ambiental

Cobertura de responsabilitats i reparació per danys a l’entorn natural i humà per contaminació sobtada o gradual provocada per l’activitat assegurada.

Pèrdues i contingències

Indemnització per pèrdues econòmiques derivades dels esdeveniments assegurats (pèrdua de beneficis, suspensió d’espectacles, etc.).

vols fer un pressupost?

Assegurances de persones

Pòlisses col·lectives d’accidents

Indemnitzacions per mort o invalidesa de les persones assegurades. Les pòlisses d’accidents poden incloure la cobertura de les despeses sanitàries i altres prestacions.

Productes de previsió social

Assegurances de vida, salut, pensions o estalvi i d’altres productes orientats a complementar prestacions socials.

Subsidi per baixa

Prestació diària per malaltia o accident compatible i complementària amb qualsevol prestació social (autònoms o règim general).

Assistència en viatge

Pòlisses combinades per la protecció integral de persones desplaçades per raons professionals.

vols fer un pressupost?

Altres assegurances

Construcció

Oferta asseguradora integral per projectes de nova construcció o rehabilitació (Tot Risc Construcció, afiançaments, desenal, RC).

Transports

Pòlisses combinades de danys, robatori i altres contingències per activitats de transport de béns o mercaderies.

Assegurances financeres

Assegurances de crèdit i caució per facilitar l’activitat industrial o comercial mitjançant la constitució de garanties financeres.

Programes d’assegurances

Disseny i gestió de programes d’assegurances per donar respostes integrals al conjunt de necessitats d’empreses i organitzacions.

vols fer un pressupost?

Gestionem les assegurances amb criteris col·lectius
i oferim preus i valors cooperatius