Preguntes freqüents

Volem impulsar un sector assegurador que utilitzi un llenguatge planer, senzill i comprensible per a tothom. Per això, compartim les respostes a les preguntes més freqüents que rebem de la nostra comunitat classificades en set grans categories. I ho hem intentat fer de la manera més fàcil i entenedora possible.

Corredoria

Una corredoria assessora, des de la professionalitat, la imparcialitat i la independència, a les persones particulars o a les empreses i organitzacions quins productes poden cobrir millor les seves necessitats asseguradores. Desenvolupa un paper de mediador entre les persones, empreses o entitats i el mercat assegurador.

En canvi, quan parlem d’una companyia o entitat asseguradora ens estem referint a l’empresa que assumeix els riscs de les persones o entitats que estan assegurades. Una entitat o companyia asseguradora ofereix diferents productes a les corredories o agents. És qui assumeix l’assistència en cas de sinistre o accident.

Assegurança

Una assegurança és un contracte que compromet a una entitat asseguradora a oferir assistència o indemnització a l’entitat o persona assegurada o beneficiària en cas d'accident a canvi del pagament d'una quantitat de diners per part de l'entitat o persona prenedora.

És aquella persona o entitat titular de l’interès de l’objecte del contracte d’assegurança. En molts casos, la persona o entitat assegurada coincideix amb la prenedora, però no sempre és així com passa amb les persones menors d’edat.

És la persona, empresa o organització que subscriu el contracte d’assegurança. A la persona o entitat prenedora li corresponen les obligacions i deures d’aquest contracte excepte que hagin de ser assumits per la persona, entitat o organització assegurada.

És la persona, empresa o organització designada per la prenedora per ser la titular del dret a percebre les prestacions d’un contracte d’assegurança. En molts casos, la persona, empresa o organització beneficiària i assegurada són la mateixa però hi ha excepcions. En el cas d’una assegurança de vida, per exemple, la beneficiària rep una compensació en cas de defunció de la persona assegurada.

L’asseguradora, ja sigui una entitat, companyia d’assegurances o mutualitat, és qui assumeix el risc pactat i que queda per escrit en el contracte d’assegurança.

El risc és la probabilitat que es produeixi un esdeveniment. En el llenguatge assegurador, quan el risc es materialitza diem que s’ha produït un sinistre. També anomenem risc a l’objecte que s’assegura en un contracte d’assegurança, com per exemple un vehicle, una llar, un grup de persones o l’activitat d’una empresa.

Les cobertures són els compromisos acceptats per l’asseguradora segons les quals assumirà les despeses econòmiques que es derivin d’un hipotètic sinistre fins al límit de la suma assegurada.

La prima és el preu de l’assegurança.

L’Impost sobre les Primes d’Assegurances (IPA) és el tipus d’impost més comú en el sector assegurador i s’aplica a la gran majoria dels productes contractats a l’Estat Espanyol.

A partir de l’1 de gener de 2021, aquest impost va augmentar del 6% al 8%.

Una pòlissa és un contracte d’assegurança. És el document en el qual es reflecteixen les condicions que regulen l’assegurança. Formen part del contracte d'assegurança les condicions generals, les particulars que individualitzen el risc, les especials (en cas que n’hi haguessin) i els suplements o apèndix que complementen o modifiquen el contracte.

És una aportació a càrrec de la persona o entitat assegurada o beneficiària pactada en cas de sinistre.

Queda reflectida en el contracte d’assegurança per a cada un dels riscos coberts. Aquesta quantitat es descomptarà de la indemnització que correspongui segons el sinistre.

És un període durant el qual totes o alguna de les cobertures de l’assegurança no tenen efecte. Normalment s’estipula al començament del contracte.

A grans trets, el continent agrupa tots aquells elements que conformen l’estructura constructiva de l’immoble (parets, sostres, sòls, portes, finestres, escales, instal·lacions elèctriques i d’aigua, etc.) mentre que el contingut són aquells elements que es troben a l’interior de l’immoble, ja siguin propietat de la persona propietària o llogatera (mobles, electrodomèstics, objectes decoratius, etc.).

Sí, has de contactar amb nosaltres per informar-nos del canvi. És important fer-ho perquè fins i tot pot suposar un canvi de risc de la teva assegurança. Pots contactar per correu electrònic escrivint-nos a [email protected] o a través del formulari de contacte.

Assegurança ètica

Arç Cooperativa creiem que el desenvolupament de l’assegurança ètica passa per un procés. Encara no podem cobrir les necessitats asseguradores de totes les empreses, entitats i persones a les quals oferim assegurances amb productes certificats com a ètics i solidaris perquè no hi ha prou companyies certificades. Aquesta dinàmica, però, està canviant: avui les companyies asseguradores certificades per oferir assegurança ètica tenen un volum de primes anuals que ratlla els 1.600 milions d’euros a l’Estat.

L’objectiu és cobrir totes les necessitats asseguradores de les organitzacions de l’economia solidària i el món associatiu. El més important per a nosaltres és atendre aquestes necessitats amb productes certificats, però mentre no puguem atendre-les, incrementem el poder de compra i fem pressió perquè les companyies avancin cap als criteris del segell EthSI. Durant aquesta transició aconseguim que els nostres clients es beneficiïn dels preus avantatjosos com a conseqüència de la compra col·lectiva.

L’Observatori de les finances ètiques (qui gestiona el segell) demana informació rellevant respecte alguns paràmetres bàsics i determina el nivell del registre. En el cas de les corredories, com Arç Cooperativa, ens interpel·la sobre la vigència de la memòria de sostenibilitat i sobre si hem resolt els aspectes millorables dels exercicis anteriors. Hi ha un segon aspecte que avalua el segell: el tipus d’empresa i el seu codi ètic. La tercera gran variable que s’observa és l’evolució de l’organització com a proveïdora de la banca ètica.

Quan l’Observatori de les Finances Ètiques registra una companyia asseguradora, en la gamma bàsica del registre apunta que ‘un percentatge’ de les inversions són èticament responsables. Per tant, en el moment de transició actual sí que es pot donar el cas que hi hagi una part de la inversió no socialment responsable. Tot i que si es trobés una companyia certificada que invertís en les anomenades inversions de “màxima sensibilitat ètica” (com armament o paradisos fiscals), l’Observatori li retiraria el segell.

Contractar una assegurança

Pots demanar un pressupost d’una assegurança si omples i envies un dels formularis que trobaràs a la nostra pàgina web segons quina sigui la teva necessitat:

Un cop ens hagis enviat la teva sol·licitud de pressupost, una persona de l’equip començarà a cercar el producte que millor cobreixi les teves necessitats asseguradores prioritzant les companyies amb certificació ètica i solidària.

Ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible a través del correu electrònic per fer-te arribar una proposta o per demanar-te dades addicionals que ens ajudin a trobar el producte qui s’adeqüi al que necessites.

Si passats uns dies no hem contactat amb tu, recomanem que revisis la bústia de correu brossa del teu correu electrònic.

A Arç Cooperativa vetllem perquè l’equip de persones pugui fer compatible la seva activitat professional amb la seva vida personal. Per tant, et demanem comprensió per la nostra jornada laboral i paciència si has contactat amb nosaltres en dies festius o caps de setmana.

Documentació

Arç Cooperativa t’enviem un document amb les condicions particulars de la teva assegurança a través del correu electrònic.

La companyia o entitat asseguradora et farà arribar el contracte d’assegurança i l’IPID, el Document d’Informació Prèvia, un document que recull amb llenguatge senzill i planer la informació bàsica del producte assegurador.

A més a més, cada companyia o entitat asseguradora pot enviar altres documents complementaris segons el producte contractat.

Un contracte d’assegurança és un text que reflecteix les condicions que regulen l’assegurança.

En canvi, un certificat és un document que emet la corredoria o l’entitat o companyia asseguradora i que dona fe de l’existència de certes cobertures.

Sinistre

Un sinistre és un accident, un fet fortuït i accidental que produeix un dany personal o una pèrdua material. Quan això passa, l’entitat o companyia asseguradora està obligada a pagar un capital, prestar un servei o fer efectiva una indemnització segons els límits pactats en el contracte d’assegurança.

Recorda tenir sempre al teu abast la documentació de la teva assegurança on podràs trobar el nom de la companyia o entitat asseguradora i el número de contracte d'assegurança.

Amb una declaració amistosa d'accident amb altres vehicles implicats

Si pateixes un accident d'automòbil en el qual intervenen altres vehicles, mira sempre d'emplenar el model imprès per a declarar sinistres d'automòbil "Declaració Amistosa d'Accident". Aquest document agilitarà els tràmits entre les entitats asseguradores i minimitzarà la possibilitat de conflicte o discrepància a l'hora de determinar qui té la responsabilitat en l'accident.

Fes arribar la "Declaració Amistosa d'Accident" a la teva companyia com més aviat millor. Pots trobar les dades de contacte a la nostra pàgina d'assistència.

Sense una declaració amistosa d'accident amb altres vehicles implicats

Si has patit un accident amb altres vehicles implicats, però no has pogut emplenar la "Declaració Amistosa d'Accident", és imprescindible agafar les dades mínimes del vehicle contrari: la matrícula, la marca i el model. Si és possible, demana també el nom i els cognoms de la persona conductora, companyia asseguradora i número de contracte d'assegurança. En cas que no arribis a un acord, et recomanem avisar a algun cos policial o alguna altra autoritat perquè puguin fer un atestat de l'accident.

Fes arribar tota aquesta informació a la teva companyia o entitat asseguradora com més aviat millor. Pots trobar les dades de contacte a la nostra pàgina d'assistència.

Amb una declaració sense altres vehicles implicats (danys en aparcar)

Posa't en contacte amb la teva companyia o entitat asseguradora per informar que necessites reparar el vehicle. Pots trobar les dades de contacte a la nostra pàgina d'assistència.

La companyia o entitat et demanarà informació com la data del sinistre, la teva versió dels fets, la informació dels danys i les dades completes del taller on vols reparar el vehicle.

Per declarar un sinistre a la llar et recomanem trucar directament a la teva companyia o entitat asseguradora. Així podràs agilitzar els tràmits per a la visita d'una persona tècnica si fos necessari. Pots trobar les dades de contacte a la nostra pàgina d'assistència.

Quines dades et poden demanar?

  • Les dades personals de la persona assegurada (nom, cognoms i DNI, NIE o passaport).
  • Dades del contracte d'assegurança.
  • Data del sinistre.
  • Una descripció del lloc de l'accident, les causes que l'han provocat i els danys ocasionats.
  • En cas que hi hagués una tercera persona perjudicada (per exemple, si has provocat una gotera a la nostra veïna), et demanaran també les seves dades.
  • Si el sinistre que has patit a la teva llar ha estat causat per una altra persona, seran necessaris el seu nom, domicili, telèfon, companyia o entitat asseguradora i el número de contracte d'assegurança.
  • Un telèfon de contacte.

Si tens un sinistre, visita la pàgina assistencia.arc.coop i segueix les instruccions que hi trobaràs.

Renovacions, cancel·lacions i anul·lacions

Si vols donar de baixa una assegurança, has d’informar-nos per escrit, enviant-nos un correu electrònic a [email protected], una carta certificada o un missatge a través del nostre formulari de contacte.

Per donar de baixa una assegurança, has d’avisar-nos amb un mínim de 30 dies d’antelació.

La majoria de les assegurances es renoven cada any.

Si el pagament de la teva assegurança està domiciliat, anualment, Arç Cooperativa o l’entitat o companyia asseguradora et girarem un rebut corresponent al preu anual de la teva assegurança. Prèviament, se’t notificarà del cobrament del rebut per domiciliació bancària.

Si no tens domiciliat el pagament de la teva assegurança, Arç Cooperativa et farem arribar el rebut i t’indicarem el termini per abonar-lo.

Si deixes de pagar un rebut, l’entitat o companyia asseguradora considera que l'assegurança està impagada i el contracte d’assegurança quedarà anul·lat.

Ens posarem en contacte amb tu per informar-te si una assegurança ha estat anul·lada per impagament.

Pots canviar la teva assegurança d'una altra corredoria o entitat mediadora amb nosaltres sempre que el contracte sigui amb una companyia amb la qual treballem.

Per fer-ho, contacta amb nosaltres per escrit, enviant-nos un correu electrònic a [email protected], una carta certificada o un missatge a través del nostre formulari de contacte.

Sí, és molt important avisar-nos perquè puguem actualitzar les teves dades. Si la teva assegurança es renova automàticament, és fonamental que tinguem el compte bancari actualitzat. Has de contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a [email protected].