0. OBJECTE

Aquestes Condicions de Compra regulen l’adquisició dels productes que oferim en el lloc web www.arc.coop, del qual som titulars ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL (d’ara endavant, ARÇ COOPERATIVA).

L’adquisició de qualsevol dels productes comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions de Compra que indiquem a continuació, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser aplicables en adquirir determinats productes.

Aquestes Condicions de Compra podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, et recomanem llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels productes que t’oferim.

1. IDENTIFICACIÓ

ARÇ COOPERATIVA, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, t’informem que:

 • La nostra denominació social és: ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL
 • El nostre nom comercial és: ARÇ COOPERATIVA
 • El nostre CIF és: F58302001
 • El nostre domicili social es troba ubicat a C/ Casp 43 – 08010 Barcelona
 • Estem inscrits al Registre General de Cooperatives de Catalunya número 3.388

2. COMUNICACIONS

Per posar-te en contacte amb nosaltres, pots utilitzar els següents canals:

Totes les notificacions i comunicacions entre les persones usuàries i ARÇ COOPERATIVA es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol dels canals detallats anteriorment.

3. SERVEIS

Els serveis que oferim, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu, apareixen en pantalla.

ARÇ COOPERATIVA ens reservem el dret a decidir, en qualsevol moment, els productes i/o serveis que oferim a les nostres persones usuàries. D’aquesta manera, ARÇ COOPERATIVA podrem, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis a aquells que oferim actualment. Així mateix, ARÇ COOPERATIVA ens reservem el dret a retirar o a deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels serveis que oferim.

Tot això sense perjudici que l’adquisició d’algun dels serveis només podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre de la PERSONA USUÀRIA, atorgant per part d’ARÇ COOPERATIVA a la persona interessada un nom de Persona Usuària i una contrasenya, els quals l’identificaran i habilitaran personalment per a poder tenir accés als serveis.

Una vegada dins de www.arc.coop, per accedir a la contractació dels diferents serveis, la Persona Usuària haurà de seguir totes les instruccions que s’indiquin en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a www.arc.coop.

4. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per a qualsevol comprar a www.arc.coop, és necessari que la persona usuària sigui major d’edat.

A més a més, serà necessari que es registri a www.arc.coop a través d’un formulari de recollida de dades en el qual se’ns proporcionarà a ARÇ COOPERATIVA la informació necessària per a la contractació; dades que hauran de ser veraces, exactes i completes sobre la identitat de la persona usuària i que haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat d’ARÇ COOPERATIVA.

Els passos a seguir per a realitzar la compra són:

  1. Introduir les dades sol·licitades
  2. S’informarà del preu de la pòlissa
  3. Fer clic a “contractar”
  4. Introduir les dades bancàries per a la domiciliació del rebut
  5. Acceptar la política de Privacitat i els Termes i Condicions de contractació
  6. Confirmar la contractació fent clic a “contractar”
  7. Rebre el correu electrònic de confirmació

El contracte s’arxivarà electrònicament.

Així mateix recomanem que la persona usuària imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com del comprovant de recepció que ARÇ COOPERATIVA enviem per correu electrònic.

En cas que sigui necessari, enviarem la pòlissa.

5. DURADA, RENOVACIÓ I CANCEL·LACIÓ DEL CONTRACTE

Durada

La durada del contracte serà el que indiqui la pòlissa.

Renovació

Excepte les pòlisses que indiquin dates determinades, la renovació es farà automàticament.

Cancel·lació del contracte

Segons l’article 22 de la Llei 50/1980 de 8 octubre del Contracte d’Assegurança, les dues parts poden oposar-se a la pròrroga del contracte mitjançant una notificació per escrit a l’altra part, efectuada amb un termini de, almenys, un mes d’anticipació a la conclusió del període de l’assegurança en curs quan qui s’oposi a la pròrroga sigui la persona usuària del servei, i de dos mesos quan sigui l’entitat o companyia asseguradora.

6. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels productes i serveis que apareguin a www.arc.coop estan expressats en Euros excepte que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d’aquests, excepte error d’impressió sigui quina sigui la destinació de la comanda.

Els preus finals de tots els serveis, al costat de les seves característiques, les ofertes, els descomptes, etc. es reflecteixen en cadascun dels serveis que oferim a www.arc.coop.

 • Els serveis no tenen IVA.

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu que s’aplicarà serà el vigent en la data de realització de la comanda. En tot cas, el cost final serà comunicat a la persona usuària en el procés de compra electrònica abans que formalitzi la seva acceptació.

7. FORMES DE PAGAMENT

La forma de pagament serà mitjançant domiciliació bancària. En la fulla de confirmació de la comanda, hauràs d’indicar el número de compte corrent en la qual haurà de carregar-se la comanda. En cas d’haver de realitzar devolucions de diners, s’abonarà l’import directament al compte.

8. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, la persona consumidora i usuària tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense d’assumir cap cost, excepte els previstos en l’article 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable, entre d’altres, a:

 • Prestació de serveis ja executats o començats.
 • El subministrament de serveis relacionats amb activitats d’esplai, si el contracte preveu una data o un període d’execució específics.

El termini per a desistir el contracte de prestació de serveis és de 14 dies naturals des del dia de la signatura del contracte. La persona usuària haurà de comunicar-nos a ARÇ COOPERATIVA el seu desig d’exercir aquest dret, la qual cosa podrà fer omplint el formulari que pot descarregar aquí i enviant-lo a [email protected].

L’exercici del dret de desistiment dona lloc a la suspensió del servei.

ARÇ COOPERATIVA comunicarem a la persona consumidora, en un suport durador, un justificant de recepció d’aquest desistiment.

El desistiment implica que ARÇ COOPERATIVA procedirem a la devolució de l’import ja abonat per la persona usuària en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment triat per la persona usuària per al seu abonament (sempre que el servei contractat no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).

Una vegada hàgim rebut la sol·licitud, ens posarem en contacte amb la persona usuària per a indicar-li els detalls de la devolució.

9. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

ARÇ COOPERATIVA podrem suspendre, retirar o cancel·lar parcialment o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. La previsió anterior no afectarà aquells serveis que estan reservats per a persones usuàries registrades o que estan subjectes a contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.

10. ATENCIÓ A LA PERSONA USUÀRIA I RECLAMACIONS

Per a fer-nos arribar qualsevol queixa o reclamació a ARÇ COOPERATIVA, hauràs de dirigir-te al departament d’atenció a la persona usuària a través del telèfon 93 423 46 02 o enviar-nos un correu electrònic a [email protected].

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, t’informem que la Comissió Europea facilita a totes les persones consumidores una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el castellà.