Assegurança ètica

Què és l’assegurança ètica?

Per a Arç Cooperativa, l’assegurança gestionada amb criteris ètics i solidaris reporta uns beneficis socials que cal fer aflorar i introdueix en el mercat assegurador les pràctiques pròpies de la banca ètica i del mutualisme.

La mutualitat, que identifica l’assegurança com un instrument comunitari; l’equitat, que garanteix l’accés universal a aquesta forma de finançament, i la transparència, que proposa una relació entre iguals, són els tres fonaments de l’assegurança ètica.

ethsi

El segell EthSI

Arç Cooperativa és la primera mediadora d’assegurances d’Europa registrada amb el segell EthSI per a la gestió de l’assegurança ètica i solidària amb el màxim nivell de registre.

Aquest segell certifica l’adopció de pràctiques de responsabilitat social i d’inversió èticament orientada, socialment responsable, així com altres comportaments ètics de les organitzacions, com la vinculació a l’economia solidària o ser usuària de la banca ètica. 

Els criteris d’aquest segell es dirigeixen tant als productes com a les gestores i companyies asseguradores, que són avaluades cada any per l’Observatori de les Finances Ètiques a través d’un comitè independent.

Les finances ètiques i solidàries

L’assegurança és una forma de finançament anticipada, un servei financer com ho és la banca i el crèdit. De la mateixa manera que passa amb la banca, en el sector assegurador la inversió és la principal font de beneficis, però també ha de permetre establir vincles socials i comunitaris.

Per a les consumidores d’assegurances és important conèixer quin ús fa del diner el sistema assegurador. En aquest sentit, l’assegurança ètica i solidària forma part del sistema de finances ètiques. Quan el finançament és ètic, les estalviadores, siguin persones o entitats, exerceixen el dret a saber on s’inverteixen els seus estalvis i, per tant, les entitats financeres deixen de finançar activitats èticament reprovables i inverteixen només en projectes de contingut social i ambiental i, a la vegada, faciliten l’accés al crèdit a col·lectius que tradicionalment n’han estat exclosos.

Des d’Arç Cooperativa volem recuperar el sentit original de l’assegurança com a experiència comunitària, vehicle de solidaritat i de cohesió social.

4 preguntes clau

1.

Si oferim assegurances ètiques, per què a vegades treballem amb companyies sense el segell EthSI?

Per a Arç Cooperativa, el desenvolupament de l’assegurança ètica passa per un procés. Encara no podem cobrir les necessitats asseguradores de totes les empreses, entitats i persones a les quals oferim assegurances amb productes certificats com a ètics i solidaris perquè no hi ha prou companyies certificades. Aquesta dinàmica, però, està canviant: avui les companyies asseguradores certificades per oferir assegurança ètica tenen un volum de primes anuals que ratlla els 1.600 milions d’euros a l’Estat.

2.

Per què Arç Cooperativa no treballem exclusivament amb companyies certificades?

L’objectiu és cobrir totes les necessitats asseguradores de les organitzacions de l’economia solidària i el món associatiu. El més important per a nosaltres és atendre aquestes necessitats amb productes certificats, però mentre no puguem atendre-les, incrementem el poder de compra i fem pressió perquè les companyies avancin cap als criteris del segell EthSI. Durant aquesta transició aconseguim que els nostres clients es beneficiïn dels preus avantatjosos a conseqüència de la compra col·lectiva.

3.

Quina mena d’auditoria passem les companyies i les corredories certificades amb aquest segell?

L’Observatori de les finances ètiques (qui gestiona el segell) demana informació rellevant respecte alguns paràmetres bàsics i determina el nivell del registre. En el cas de les corredories, com Arç Cooperativa, ens interpel·la sobre la vigència de la memòria de sostenibilitat i sobre si hem resolt els aspectes millorables dels exercicis anteriors. Hi ha un segon aspecte que avalua el segell: el tipus d’empresa i el seu codi ètic. La tercera gran variable que s’observa és l’evolució de l’organització com a proveïdora de la banca ètica.

4.

Arç Cooperativa podem garantir que les primes de les assegurances no es reinvertiran en negocis poc ètics?

Quan l’Observatori de les Finances Ètiques registra una companyia asseguradora, en la gamma bàsica del registre apunta que ‘un percentatge’ de les inversions són èticament responsables. Per tant, en el moment de transició actual sí que es pot donar el cas que hi hagi una part de la inversió no socialment responsable. Tot i que si es trobés una companyia certificada que invertís en les anomenades inversions de “màxima sensibilitat ètica” (com armament o paradisos fiscals), l’Observatori li retiraria el segell.