Pedala per un consum responsable

Sortegem 3 bicicletes entre totes les assegurances per a particulars contractades el 2021

Totes les persones que contracteu una assegurança per a particulars entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021, entrareu a participar en el sorteig de 3 bicicletes. Són bicicletes Rebiciclem confeccionades al taller de la cooperativa Biciclot fetes amb un 80% del material reutilitzat. Les assegurances gestionades amb criteris ètics impulsen la intercooperació i la mobilitat sostenible.

Contracta una assegurança i participa en el sorteig!

Des d’Arç Cooperativa creiem en la intercooperació entre entitats per reforçar projectes transformadors i teixir xarxes de relacions econòmiques cooperatives. Per això, volem donar visibilitat al projecte de reciclatge, reutilització i mobilitat sostenible Rebiciclem de Biciclot.

Les bicicletes Rebiciclem són el resultat d’un procés artesà fruit del compromís de Biciclot amb la sostenibilitat, el reciclatge i l’economia circular i verda.

La persona guanyadora podrà escollir la bicicleta que millor s’adapti a les seves necessitats entre les disponibles a la botiga o a la botiga en línia de Biciclot (amb un preu de venda al públic igual o inferior a 300€).

Condicions i bases del sorteig

1. Entitat organitzadora

ARÇ CORREDURIA D’ASSEGURANCES, SCCL (d’ara endavant “Arç Cooperativa”), amb CIF F58302001 i domicili social a Barcelona, carrer Casp 43,  convoca el Sorteig #aCoopDePedal (d’ara endavant, el “sorteig”) regulat per les següents condicions i bases legals (d’ara endavant, les “bases”).

2. Objectiu de la promoció

Amb l’objectiu de promoure l’assegurança gestionada amb criteris ètics i solidaris, la intercooperació i la mobilitat sostenible, Arç Cooperativa celebra un sorteig, amb el premi indicat en el punt 6, entre les persones que compleixin els requisits de la promoció.

3. Requisits per a les persones participants

Podran participar en el sorteig totes les persones que reuneixin els següents requisits:

  • Ser major de 18 anys.
  • Haver contractat una assegurança per a particulars (llar, vida, automòbil, salut, etc.) amb Arç Cooperativa entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.
  • Haver donat el consentiment per rebre informació comercial.

Les persones guanyadores hauran de:

  • Fotografiar-se amb el premi tal com detallem al punt 9 d’aquestes bases.
  • Cedir els drets d’imatge d’aquesta fotografia perquè sigui publicada als mitjans informatius que utilitza Arç Cooperativa tal com es pot llegir al punt 10 d’aquestes bases.

4. Durada

El període per participar de la promoció és del dia 1 de gener fins al 31 de desembre de 2021.

5. Àmbit territorial

La promoció s’adreça a persones residents a l’Estat Espanyol.

6. Premis

La  promoció consta de 3 premis. Cada premi correspon a una bicicleta que estigui disponible a la botiga o a la botiga en línia de BICICLOT, SCCL: https://www.rebiciclem.com/ amb un valor de venda al públic igual o inferior a 300€. La bicicleta està confeccionada per l’equip de producció de Rebiciclem de BICICLOT, SCCL.

El premi no es podrà canviar per diners.

Només s’entregarà un premi per persona participant.

7. Sorteig

Arç Cooperativa realitzarà 3 sorteigs, amb 1 premi cadascú, els dies 1 de juliol de 2021, 1 d’octubre de 2021 i 10 de gener de 2022.

En cada un dels 3 sorteigs, Arç Cooperativa elaborarà un fitxer informàtic que contindrà la relació numerada de totes les persones que compleixin els requisits per participar en la promoció. A cada participant se li assignarà una participació per a cada sorteig.

Els sorteigs es realitzaran a través de l’eina en línia http://www.alazar.info. Aquesta eina genera un número a l’atzar.

Per a cada sorteig, se seleccionarà un número per a la persona premiada i tres números més com a suplents.

La persona guanyadora ha d’haver contractat una assegurança per a particulars amb Arç Cooperativa entre  l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. En el cas que la persona guanyadora no compleixi tots els requisits que es detallen en altres condicions d’aquestes bases o renunciï al premi, aquest passarà automàticament a la primera persona suplent, i així successivament. En cas que cap persona guanyadora o suplent compleixi amb tots els requisits, el premi quedaria desert.

Si per causes alienes a Arç Cooperativa, no es poguessin celebrar els sorteigs en les dates previstes, aquestes se suspendrien i passarien a realitzar-se en la data laboral (exclosos dissabtes) immediatament posterior, una vegada s’hagi solucionat el problema que impedia realitzar el sorteig.

8. Notificació del premi

Es farà una notificació a la persona guanyadora de cada sorteig per via telefònica (almenys cinc intents per localitzar i comunicar el premi), segons les dades de contacte. En el moment de notificació, preguntarem si accepta rebre el premi. Una vegada hagi donat el seu consentiment, es considerarà com a persona guanyadora si compleix els requisits indicats al punt 3 d’aquestes bases.

La persona guanyadora haurà d’enviar un correu a [email protected] en un termini de 24 hores notificant que dona el seu consentiment per rebre el premi.

Si la persona guanyadora no és localitzada o no accepta el premi, contactarem amb la primera persona suplent, a la qual se li aplicarà el mateix procediment per a la notificació.

En el cas que cap de les persones guanyadores o suplents acceptin el premi, el sorteig quedarà desert.

9. Lliurament del premi

Un cop la persona guanyadora hagi notificat per correu l’acceptació del premi, tindrà un termini de 15 dies per contactar amb BICICLOT, SCCL per indicar quina bicicleta (amb les condicions indicades al punt 6) vol recollir.

La persona guanyadora podrà recollir presencialment la bicicleta a les oficines de BICICLOT, SCCL en un termini de 15 dies des de la petició de la bicicleta, amb la presència de les persones designades per Arç Cooperativa i BICICLOT, SCCL. Aquests 15 dies tindran validesa sempre que no hi hagin restriccions de mobilitat decretades per les administracions públiques. En el moment de l’entrega del premi es realitzarà una fotografia que es publicarà a les diferents xarxes socials i pàgina web d’Arç Cooperativa.

Si per qualsevol  motiu, la persona guanyadora no es pot desplaçar físicament a les oficines de BICICLOT, SCCL per recollir la bicicleta,  Arç Cooperativa assumirà les despeses d’enviament al seu domicili. La persona guanyadora es compromet a fotografiar-se amb la bicicleta i enviar la fotografia a l’adreça de correu [email protected] en un termini màxim de 5 dies després de rebre el premi.

10. Tractament de les dades de caràcter personal i cessió dels drets d’imatge

En compliment de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, informem que:

L’entitat responsable de les dades personals necessàries per participar en el sorteig és ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL; Finalitat: la realització, el control, el seguiment, la gestió del sorteig i la publicació de la persona guanyadora als mitjans informatius que utilitza Arç Cooperativa; Legitimació: Execució d’un contracte, interès legítim de l’entitat responsable, consentiment de les persones interessades; Destinatàries: Estan previstes cessions de dades a: tots els mitjans informatius que utilitza Arç Cooperativa per a la publicació del sorteig. També estan previstes transferències a tercers països; Drets: Les persones participants tenen dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, que s’indiquen en la informació addicional, que poden exercir dirigint-se [email protected], trucant al telèfon 93 193 40 41 o físicament al carrer Casp 43, 08012 Barcelona.

11. Acceptació de les bases, consulta de condicions i modificació

La participació en aquest sorteig comporta l’acceptació íntegra dels termes i condicions establerts en aquestes bases.

Arç Cooperativa pretén garantir les dates i terminis dels sorteigs i del lliurament dels premis. Tanmateix, si per motius tècnics o per qualsevol altra circumstància, aquestes fossin alterades, s’informarà de manera adequada al web www.arc.coop o directament a les persones guanyadores en cas que es produís un retard en el lliurament dels premis.

Les persones participants podran consultar aquestes bases a la pàgina web www.arc.coop i a l’oficina d’Arç Cooperativa.

Arç Cooperativa ens reservem el dret de modificar les condicions i dates del sorteig informant-ho adequadament al portal web www.arc.coop.

12. Reclamació

El període de reclamació d’aquesta promoció finalitzarà transcorreguts 30 dies naturals des de la data de finalització del període del sorteig.

13. Legislació i Jurisdicció

Els termes i condicions d’aquestes bases es regiran per les lleis vigents a l’Estat Espanyol.