Memòria 2017

COMPROMÍS EN MOVIMENT

Arç Cooperativa

Som una corredoria i consultoria d’assegurances cooperativa especialitzada en els sectors de l’economia social i solidària, el món associatiu (cultural, socioeducatiu, etc.) i les energies renovables. Apostem per la gestió integral d’assegurances des de i amb els principis de les finances ètiques. A través de la nostra activitat socioempresarial, volem fer de l’assegurança una eina de solidaritat: útil per les persones i les comunitats, generadora de riquesa socioeconòmica i transformadora de la realitat política i econòmica.

El nostre equip l’integrem divuit professionals: tretze dones i cinc homes. Catorze som sòcies treballadores (nou dones i cinc homes) i quatre som treballadores (totes dones).

A l’hora de treballar, ens organitzem en àrees integrades: funcionen com a grups de treball independents i autogestionats, i es coordinen a través del comitè de direcció.

Des d’Arç Cooperativa volem recuperar el sentit original de l’assegurança com a experiència comunitària, vehicle de solidaritat i de cohesió social.

Eix social i ambiental

ESTRUCTURA LABORAL I DEMOCRÀCIA

El grau de cooperativització d’Arç Cooperativa és molt alt. A desembre del 2017, catorze de de les divuit persones treballadores som sòcies de treball. A més, el 66,7% de les persones que integrem l’equip hem participat en l’elaboració i l’aprovació del pla de Gestió i del Pressupost Anual.
Una altra dada rellevant és que el 77,8% de les integrants d’Arç hem participat en l’assemblea de la cooperativa.

IGUALTAT DE GÈNERE

El 72% de l’equip d’Arç Cooperativa som dones. Durant l’exercici de l’any 2017, set dones han participat tant en els òrgans de govern com en els càrrecs de direcció de la cooperativa.

BANDA SALARIAL

La banda salarial d’una empresa és la relació que hi ha entre el sou més alt i el més baix. Aquesta relació no pot ser superior a 3 (el sou més elevat és tres vegades el sou més baix). A Arç Cooperativa, aquesta relació és de 2,7.

L’índex de la Banda Salarial disgregat per sexe és aquest:

 • Dones: 2,26
 • Homes: 1,68
SATISFACCIÓ LABORAL

Com cada any, les treballadores d’Arç hem valorat el nostre grau de satisfacció laboral. I a partir dels resultats podem afirmar que progressem, amb constància, per garantir que ens sentim satisfetes de treballar en la nostra cooperativa.

La satisfacció aquest 2017:

 • Satisfacció envers el lloc de treball 7,93
 • Satisfacció global 8,2

Entre els aspectes més ben valorats destaquen:

 • Grau de compliment de l’organització respecte el pagament de les nòmines à 9,67
 • Grau d’estabilitat que et dóna la feina à 8,8
 • Grau d’autonomia que tens per organitzar-te à 8,87

Els indicadors que han rebut la valoració més baixa són:

 • Condicions físiques del teu entorn laboral (temperatura, llum, soroll, etc.) à 5,87
 • Formes de resolució de conflictes a l”organització i qualitat de lideratge à 6,33
 • Possibilitat de concentració que et permet el teu entorn directe à 6,73
QUALITAT PROFESSIONAL

El resultat de l’enquesta de qualitat professional feta als clients que tenen una assegurança contractada amb nosaltres durant l’exercici de 2017 revela una valoració notablement positiva del servei, una xifra lleugerament més alta que en els darrers exercicis.

Alguns dels paràmetres més ben valorats són:

 • L’atenció rebuda 9,4
 • Capacitat de resposta davant d’urgències 9,36
 • Qualitat del bé o servei ofert 9,27

Un dels paràmetres més ben valorats és l’atenció rebuda, que rep una puntuació mitjana de 9,4 sobre 10, a més de la qualitat del servei ofert que rep un 9,27. Això confirma que l’aposta pels valors i preus cooperatius dóna una resposta molt satisfactòria a les necessitats de les persones consumidores d’assegurances ètiques. Aquest fet ens anima a seguir oferint un tracte personalitzat, així com a buscar les ofertes més econòmiques i ajustades al perfil dels clients.

COMPRA I INVERSIÓ ÈTICA

Durant l’exercici del 2017, tot el capital d’inversions i participacions ha estat relacionat amb:

 • Xarxes i/o associacions o altres iniciatives per la construcció de béns comuns (Viure de l’aire del cel)
 • Reserves, compensació de pèrdues i/o inversions pròpies (equip, formació, material, projectes nous, etc)
 • Inversions financeres en entitats fora de l’ESS, com projectes d’interès social o ambiental.
 • Cooperatives de primer i segon grau (Aposta, Fem Escala, Grup ECOS, Opcions)

Des de la nostra cooperativa sempre hem apostat també per la banca ètica i responsable, per això tenim el 89,2% dels nostres recursos econòmics sobre el total d’estalvis en entitats financeres socialment compromeses.

COMPRA ÈTICO-SOCIAL

El volum de compres que Arç Cooperativa hem fet en el mercat social durant el 2017 representa el 25% del total. Una altra xifra que ens agrada destacar està relacionada amb els nostres proveïdors. El 25,9% d’empreses proveïdores amb què treballem també pertanyen al mercat social.

COMPROMÍS SOCIAL

El treball en xarxa forma part de les pràctiques estructurals de la cooperativa i mantenim – una intensa participació en estructures de segon grau de l’economia social i solidària (XES, FCTC) – una participació continuada en projectes socioempresarials cooperatius (Fem Escala, Opcions, CAES, Ona Solar, Eolpop, La Borda, Cos) i de l’àmbit de la finança ètica (CAES, Coop57, Fiare Banca Etica i FETS) – una política d’acords d’inercooperació com a estratègia de generació simultània de consum del nostre producte i de generació de recursos per la consolidació d’organitzacions, plataformes i col·lectius culturals, comunitaris, cooperatius, socials, etc. Durant el 2017 s’han concretat cinc nous acords totalitzant-ne més de 40.

COMPROMÍS AMBIENTAL

Tenim un pla de gestió ambiental pel qual apliquem mesures de reducció de consum de recursos, així com de prevenció i reducció de residus. Amb aquest mateix propòsit, tenim acords amb entitats com Opcions, SomMobilitat, FemEscala, SomEnergia, l’activitat de les quals promou la conscienciació social cap a la sostenibilitat mediambiental i la configuració d’alternatives viables en el camp de l’energia elèctrica, la mobilitat, el consum o l’habitatge. A més, donem un servei de gestió i assessorament integral d’assegurances, per a projectes d’energies renovables.

Aquest 2017 hem dut a terme accions noves com ara prioritzar l’enviament de documentació d’assegurances a través de correu electrònic i treballar amb les companyies proveïdores l’ús de documentació digitalitzada. D’altra banda, hem dipositat capital per promoure el finançament de tres projectes ambientalment sostenibles: La Borda, Eolpop, Cos.

Així mateix, hem seguit fent recollida selectiva de paper, cartró i plàstic. També hem recollit el vidre corresponent a l’espai del menjador, i hem continuat separant la matèria orgànica. Com en els passats exercicis, hem gestionat de manera adequada i sostenible els residus especials: tòners, piles, fluorescents, etc.

Compromís en moviment: 35 anys de transformació i cooperativisme

Eix econòmic

2016 2017
OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negoci
765.865,15
 893.895,84
2. Variació exist. I treballs en curs
0
 0
3. Treballs realitzats per l’immob. Intangible
0
 0
5. Altres ingressos d’explotació
7.580,35
 9.549,28
6. Despeses de personal
-426.752,30
 -494.475,46
8. Altres despeses d’explotació
-278.768,88
 -319.926,93
9. Amortització de l’immobilitzat
-34.090,97
 -57.035,59
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
33.833,35
 32.010,14
13. Ingressos financers
398,62
 67,60
14. Despeses financeres
-5.030,43
 -2.231,60
RESULTAT FINANCER
-4.631,81
 -2.164,00
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
29.201,54
 29.846,14
18. Impostos sobre beneficis
852
 -5.969,23
RESULTAT DE L’EXERCICI  23.876,91
20. Dotació fons d’educació i formació
0
 0
EXCEDENT DE LA COOPERATIVA   23.876,91

Creem i ajustem productes asseguradors a les necessitats dels nostres clients. Oferim productes creats amb les companyies, especialitzats, per a les energies renovables, les activitats socioeducatives, el món associatiu…

El balanç social de la XES

Hem contribuït a la creació i la difusió de l’assegurança ètica i solidària, mitjançant la certificació Ethsi. Hem promogut les xarxes i organitzacions de consum responsable. Hem fet accions pedagògiques sobre les assegurances i les finances ètiques en el món de l’ensenyament, la cultura popular…

Des d’Arç anualment elaborem cada any el Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Es tracta d’un document que descriu i mesura les aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques fetes per l’organització al llarg d’un exercici i que serveix, alhora, per difondre la responsabilitat social de l’Economia Social i Solidària també globalment en el sector.

Balanç social 2012
Balanç social 2013
Balanç social 2014
Balanç social 2015
Balanç social 2016
Balanç social 2017
Balanç social 2018