Seguro para empresas e organizacións

Seguros de danos materiais

Multirrisco para comercios, oficinas e industria

Pólizas combinadas de danos por incendio, roubo, inundación, cristais, avaría de maquinaria ou responsabilidade civil, entre outros.

Ramos
técnicos

Coberturas especializadas para a construción, a industria e proxectos de enxeñería: todo risco de construción, avaría de maquinaria ou transportes.

QUERES REALIZAR UN ORZAMENTO?

Seguros patrimoniais e de responsabilidade

Responsabilidade civil

Cobertura de reclamacións de terceiras persoas por danos corporais ou materiais, causados de maneira accidental pola persoa asegurada. Tamén están cubertos os gastos derivados do xuízo.

Responsabilidade de persoal de administración e dirección

Cobertura da responsabilidade imputable aos cargos directivos ou de administración das organizacións aseguradas.

Responsabilidade ambiental

Cobertura de responsabilidades e reparación por danos ao entorno natural e humano por contaminación repentina ou gradual provocada pola actividade asegurada.

Perdas e continxencias

Indemnización por perdas económicas derivadas dos eventos asegurados (perda de beneficios, suspensión de espectáculos, etc.).

QUERES REALIZAR UN ORZAMENTO?

Seguros de persoas

Pólizas colectivas de accidentes

Indemnizacións por morte ou invalidez das persoas aseguradas. As pólizas de accidentes poden incluír a cobertura dos gastos sanitarios e outras prestacións.

Produtos de previsión social

Seguros de vida, saúde, pensións ou aforro e outros produtos orientados a complementar prestacións sociais.

Subsidio por baixa

Prestación diaria por enfermidade ou accidente compatible e complementaria con calquera prestación social (autónomos ou réxime xeral).

Asistencia en viaxe

Pólizas combinadas para a protección integral de persoas desprazadas por razóns profesionais.

QUERES REALIZAR UN ORZAMENTO?

Outros seguros

Construción

Oferta aseguradora integral para proxectos de nova construción ou rehabilitación (todo risco construción, afianzamentos, decenal, RC).

Transportes

Pólizas combinadas de danos, roubo e outras continxencias por actividades de trasporte de bens ou mercadorías.

Seguros financeiros

Seguros de crédito e caución para facilitar a actividade industrial ou comercial mediante a constitución de garantías financeiras.

Programas de seguros

Deseño e xestión de programas de seguros para dar respostas integrais ao conxunto de necesidades de empresas e organizacións.

QUERES REALIZAR UN ORZAMENTO?

Xestionamos os seguros con criterios colectivos
e ofrecemos prezos e valores cooperativos