Memòria 2020

COMPROMÍS EN MOVIMENT

Arç Cooperativa

Som una corredoria i consultoria d’assegurances cooperativa especialitzada en els sectors de l’economia social i solidària, el món associatiu (cultural, socioeducatiu, etc.) i les energies renovables. Apostem per la gestió integral d’assegurances des de i amb els principis de les finances ètiques. A través de la nostra activitat socioempresarial, volem fer de l’assegurança una eina de solidaritat: útil per les persones i les comunitats, generadora de riquesa socioeconòmica i transformadora de la realitat política i econòmica.

El nostre equip l’integrem vint-i-un professionals: dotze dones i nou homes. Setze som sòcies treballadores (deu dones i sis homes) i cinc som treballadores (dues dones i tres homes).

A l’hora de treballar, ens organitzem en àrees integrades: funcionen com a grups de treball independents i autogestionats, i es coordinen a través del comitè de direcció.

Des d’Arç Cooperativa volem recuperar el sentit original de l’assegurança com a experiència comunitària, vehicle de solidaritat i de cohesió social.

Eix social i ambiental

ESTRUCTURA LABORAL I DEMOCRÀCIA

El grau de cooperativització d’Arç Cooperativa és molt alt. A desembre del 2019, setze de les vint-i-una persones treballadores som sòcies de treball. A més, el 90,5% de les persones que integrem l’equip hem participat en l’elaboració del pla de Gestió i del Pressupost Anual. El 76,2% de les integrants d’Arç Cooperativa també hem participat en les assemblees de la cooperativa.

IGUALTAT DE GÈNERE

El 57% de l’equip d’Arç Cooperativa som dones. Durant l’exercici de l’any 2019, el 83% dels càrrecs de responsabilitat i el 40% dels polítics els han ocupat dones.

BANDA SALARIAL

La banda salarial d’una empresa és la relació que hi ha entre el sou més alt i el més baix. A Arç Cooperativa, aquesta relació és de 2,88 entre les sòcies treballadores i les treballadores. L’índex de la banda salarial disgregat per sexe és de 2,35 en les dones i de 2,88 en els homes.

SATISFACCIÓ LABORAL

Com cada any, les treballadores d’Arç Cooperativa hem valorat el nostre grau de satisfacció laboral. El grau de satisfacció global és de notable alt i la gran major part dels indicadors se situen, de mitja, entre el 7 i el 9.

La satisfacció global del 2019 per ser membre de l’organització és de 8,59.

Entre els aspectes més ben valorats destaquen:

QUALITAT PROFESSIONAL

El resultat de l’enquesta de qualitat professional feta a les persones que tenen una assegurança contractada amb nosaltres durant l’exercici de 2019 revela una valoració notablement positiva del servei, una xifra que es consolida any rere any.

Alguns dels paràmetres més ben valorats són:

El grau de claredat i transparència en la relació comercial és un dels paràmetres més ben valorats pels nostres clients amb un 8,58 sobre 10. Des d’Arç Cooperativa apostem per la transparència i la relació entre iguals com a característiques que defineixen l’assegurança ètica i solidària.

INVERSIÓ ÈTICAMENT ORIENTADA

La inversió financera és una de les eines de què disposem per materialitzar la nostra proposta social i econòmica. El suport a iniciatives i projectes transformadors neix del valor de la intercooperació i és per això que durant l’exercici del 2019, el capital d’inversions i participacions ha estat relacionat amb:

  • Xarxes i associacions o altres iniciatives per la construcció de béns comuns.
  • Reserves, compensació de pèrdues i inversions pròpies (equip, formació, material, projectes nous, etc.).
  • Inversions financeres en projectes de l’economia social i solidària d’interès social o ambiental.

Mantenim el nostre compromís amb la banca ètica i per això hem incrementat fins al 87% el nostre flux econòmic a través d’entitats financeres socialment compromeses.

COMPRA ÈTICO-SOCIAL

El volum de compres de béns i serveis que Arç Cooperativa hem fet durant el 2019 en el mercat social de la XES representa el 29,5 % del total. Alhora, el 22,5 % d’empreses proveïdores amb què treballem també pertanyen al mercat social.

COMPROMÍS SOCIAL

El treball en xarxa forma part de les pràctiques estructurals de la cooperativa i mantenim:

  • Una intensa participació en estructures de segon grau de l’economia social i solidària (XES, FCTC, REAS Red de Redes).
  • Una participació continuada en projectes socioempresarials cooperatius (Opcions, Ona Solar, Eolpop, La Borda, Cos) i de l’àmbit de la finança ètica (CAES, Coop57, Fiare Banca Etica).
  • Una política d’acords d’intercooperació com a estratègia de generació simultània de consum del nostre producte i de generació de recursos per la consolidació d’organitzacions, plataformes i col·lectius culturals, comunitaris, cooperatius, socials, etc.
COMPROMÍS AMBIENTAL

Tenim un pla de gestió ambiental pel qual apliquem mesures de reducció de consum de recursos, així com de prevenció i reducció de residus. Tenim acords amb entitats com Opcions de consum responsable, SomMobilitat i SomEnergia, l’activitat de les quals promou la conscienciació social cap a la sostenibilitat mediambiental i la configuració d’alternatives viables en el camp de l’energia elèctrica, la mobilitat, el consum, l’habitatge… Donem un servei de gestió i assessorament integral d’assegurances per a projectes d’energies renovables.

Hem consolidat l’enviament de documentació a través de correu electrònic i hem treballat amb les companyies proveïdores per promocionar l’ús de la documentació digitalitzada reduint de manera dràstica el consum de paper i els enviaments.

Finalment hem mantingut la nostra política de participacions financeres vinculada a la promoció de projectes ambientalment sostenibles: Ona Solar, La Borda, Eolpop, etc.

Compromís en moviment: més de 35 anys de transformació i cooperativisme

Eix econòmic

2019 2018
PÈRDUES I GUANYS
Import net de la xifra de negoci
1.052.134,02
1.039.670,17
Altres ingressos d’explotació 10.396,17 15.186,56
Despeses de personal -696.898,50 -631.839,47
Altres despeses d’explotació
-324.643,87
-338.169,82
Amortització de l’immobilitzat
-26.229,37
-46.719,16
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
14.758,45
38.128,28
Ingressos financers
2.491,5
234,24
Despeses financeres
-1.156,88
-1.218,28
RESULTAT FINANCER
1.334,67
 -984,04
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
16.093,12
 37.144,24
RESULTAT DE L’EXERCICI 16.093,12  37.144,24
Dotació fons d’educació i formació -2.413,97 -2.978,83
EXCEDENT DE LA COOPERATIVA   13.679,15   34.165,19

Creem i ajustem productes asseguradors a les necessitats dels nostres clients. Oferim productes creats amb les companyies, especialitzats, per a les energies renovables, les activitats socioeducatives, el món associatiu…

El balanç social de la XES

Hem contribuït a la creació i la difusió de l’assegurança ètica i solidària, mitjançant la certificació EthSI. Hem promogut les xarxes i organitzacions de consum responsable. Hem fet accions pedagògiques sobre les assegurances i les finances ètiques en el món de l’ensenyament, la cultura popular…

Des d’Arç Cooperativa elaborem cada any el Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Es tracta d’un document que descriu i mesura les aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques fetes per l’organització al llarg d’un exercici i que serveix, alhora, per difondre la responsabilitat social de l’economia social i solidària també globalment en el sector.

Balanç social 2020