• Per primera vegada, més de la meitat de les noves assegurances gestionades per Arç Cooperativa en un any van ser amb companyies asseguradores i mutualitats certificades amb el segell EthSI.
  • El segell és un distintiu de qualitat ètica i solidària que valora el grau de transparència i bones pràctiques del sector assegurador impulsat per l’Observatori de les Finances Ètiques.

2.851 noves assegurances. Aquesta és la xifra de nous contractes d’assegurança que Arç Cooperativa vam tramitar el 2021 a través de companyies asseguradores i mutualitats certificades amb el segell Ethical and Solidarity Based Insurance (EthSI).

Per primer cop d’ençà que existeix la certificació, hem aconseguit que els nous contractes d’assegurança amb entitats certificades hagin superat el llindar del 50% de tota la nostra nova producció. L’any passat, la xifra total de noves assegurances es va enfilar fins als 5.400 contractes.

Quines implicacions té aquesta dada per a Arç Cooperativa, l’assegurança ètica i solidària i el sistema integral de finances ètiques?

L’assegurança ètica, un procés en construcció

Un dels nostres objectius com a cooperativa és reivindicar l’assegurança ètica com un instrument comunitari basat en la transparència i que reporta uns beneficis socials a la comunitat. Per fer-ho, entenem que el desplegament de l’assegurança ètica i solidària passa per un procés i que el segell EthSI facilita aquesta transició.

Aquest procés es produeix per la conjunció de molts factors, però en volem destacar dos. Per una banda, en els darrers anys, existeix un coneixement més crític del sector assegurador per part de persones i entitats usuàries. Aquesta major conscienciació es tradueix en la voluntat de consumir de manera més responsable a l’hora de contractar una assegurança. Això, suposa un augment de la demanda de productes i entitats que s’ajusten als valors de sostenibilitat social i ambiental de les persones i entitats consumidores.

Per altra banda, les corredories, companyies i entitats asseguradores compromeses amb la transparència i les inversions socialment responsables trobem en el segell una eina de rendició de comptes. La certificació EthSI, a través d’un comitè avaluador independent, avalua les entitats i els productes i al mateix temps proposa recomanacions i accions de millora.

D’aquesta manera, el segell EthSI es converteix en una eina per tal d’establir un cercle virtuós que afavoreix el respecte de totes les parts implicades en la contractació d’una assegurança.

El creixement de l’assegurança ètica dona impuls a les finances ètiques

Des d’Arç Cooperativa sempre hem defensat que el sector assegurador és una part fonamental i estructural del sistema financer. De la mateixa manera que passa amb la banca, en el sector assegurador la inversió és la principal font de beneficis. Ara bé, també ens ha de permetre establir vincles socials i comunitaris. I és que, tal com recull el darrer Baròmetre de les Finances Ètiques, el sector assegurador va gestionar, només a l’Estat espanyol, un volum de més de 235 milions d’euros en inversions.

Malgrat que l’assegurança ètica i solidària es troba lluny d’assolir les xifres del sector assegurador convencional, el seu creixement és continu. El 2020 les entitats asseguradores i mutualitats registrades amb el segell EthSI van gestionar al voltant de 4,4 milions d’assegurances, el que suposa un 2,7% del total del sector assegurador. En l’àmbit de la mediació, les dades de l’últim Baròmetre mostren com les corredories d’assegurances certificades ja gestionem al voltant de 24.000 assegurances que suposen un volum total de 14 milions d’euros en primes intermediades.

Reptes de futur

Des d’Arç Cooperativa continuarem esforçant-nos, des de la nostra posició com a mediadores, per avançar en aquesta transició cap a l’assegurança ètica i solidària. Com a corredoria certificada amb el segell EthSI i compromesa amb l’assegurança ètica, continuarem treballant per oferir productes de companyies i mutualitats certificades sempre que sigui possible, apostant per aquelles entitats socialment responsables i transparents.

Com recull el manifest de suport a l’assegurança ètica i solidària, la certificació EthSI és una eina que ens ha de permetre incentivar vincles de solidaritat entre persones, el fet assegurador com a bé socialment útil i una transparència en el mercat assegurador. I des d’Arç Cooperativa, continuarem fent ús d’aquesta palanca per impulsar unes assegurances al servei de les persones, les comunitats i els ecosistemes.