Arç Cooperativa hem elaborat la primera guia d’assegurances per al Tercer Sector Social. La publicació l’hem dissenyat conjuntament amb la Fundació Catalana de l’Esplai i ha estat impulsada per La Confederació. És una eina que té per objectiu millorar el coneixement de les obligacions asseguradores vinculades als serveis que realitzen les organitzacions del Tercer Sector Social. D’aquesta manera, posem a disposició d’aquestes entitats un recurs per millorar la seva gestió organitzativa.

El Tercer Sector Social està format pel conjunt d’entitats privades sense afany de lucre, com associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions, que treballen per la inclusió i la cohesió social i que tenen especial cura dels col·lectius més vulnerables. Aquestes entitats actuen en diferents àmbits com el lleure, l’atenció domiciliària o la intervenció social amb col·lectius amb risc d’exclusió, gent gran o persones amb capacitats diverses.

En alguns casos, les entitats del Tercer Sector Social tenen l’obligació legal de contractar assegurances per cobrir les seves activitats. Amb la guia d’assegurances per al Tercer Sector Social posem a l’abast d’aquestes organitzacions una publicació àgil i clara per conèixer quins són els seus riscos i les seves obligacions legals. La publicació descriu els principals productes asseguradors, quines són les cobertures més habituals i els termes bàsics dels programes asseguradors. A més a més, fa una fotografia de les diferents entitats que participen en el procés assegurador i quin rol assumeix cadascuna. La guia també fa una aproximació a aquelles entitats del mercat que compleixen uns estàndards ètics i solidaris i que estan acreditades a través del segell EthSI.

Una de les característiques més importants d’aquesta guia és la simplificació de la terminologia utilitzada per facilitar-ne la comprensió. Volem posar a l’abast una eina rigorosa però planera amb un llenguatge clar i entenedor. Per aquest motiu, la guia també compta amb diferents gràfics, taules i fitxes per fer més comprensibles tots els conceptes.

Us podeu descarregar la guia d’assegurances per al Tercer Sector Social en el següent enllaç.