JORDI VIA I LLOP

L’empresa ciutadana, a través d’una rendició de comptes que potenciï una ciutadania responsable, és una fórmula que pot impulsar una economia que avanci cap a la sostenibilitat integral. Per la seva banda, l’assegurança ètica i solidària pot apropar les entitats operadores del món assegurador a les potencialitats transformadores de l’economia social i solidària i de l’empresa ciutadana.

En parlar de crisi convé aclarir, com a punt de partida, que, segons el meu parer, estem davant d’una crisi estructural que es manifesta de forma simultània en els àmbits financer, energètic, ecològic, social i dels valors. La crisi sanitària ha descobert i amplificat encara més els desequilibris econòmics i els seus efectes socials i ecològics.

Per tant, no es tracta d’una crisi puntual i sí d’una crisi sistèmica. Una crisi sistèmica que imposa la necessitat d’experimentar i consolidar noves formes d’entendre l’empresa i l’economia. Crear condicions per sortir d’una crisi estructural com aquesta no aconsella retornar a situacions anteriors ni pel que fa al sentit de fons, ni als objectius, ni als mètodes de treball.

Ens cal considerar la sostenibilitat integral (individual, social i ambiental) com a un objectiu al qual hauria de tendir la societat. Ens cal reconvertir les nostres formes de producció i consum. Ens cal, per tant, entendre que l’economia ha de ser un subsistema supeditat als sistemes social i ambiental i que avançar cap a la sostenibilitat integral suposa avançar en la sostenibilitat de la vida.

Perquè la pràctica de la sostenibilitat integral avanci és imprescindible l’acceptació, per part de les empreses, del fet que la seva existència només és possible gràcies a la societat i l’entorn dels quals formen part. Per aquest motiu, és fonamental que rendeixin comptes mostrant de forma continuada el seu compromís social i ambiental. Que constatin, en conseqüència, el seu comportament com a empresa ciutadana.

L’empresa ciutadana, una alternativa

Potencialment l’empresa ciutadana pot generar dinàmiques significatives de transformació socioeconòmica. En el pla conceptual, l’empresa ciutadana supera l’escala de valors i el fonament ideològic de l’empresa mercantil convencional i posa en qüestió el fet que aquesta sigui considerada acríticament com a únic model a seguir. En parlar d’empresa, ens obliga a plantejar-nos de quin tipus d’empresa es tracta, a quin tipus d’organització respon i al fet que el sistema econòmic i l’actuació de l’empresa són dues cares de la mateixa moneda.

L’empresa ciutadana, en el seu desplegament pràctic, impulsa la innovació estructuralment transformadora referida als productes o als serveis que ofereix, les condicions de producció, distribució i comercialització, les estratègies de màrqueting i publicitat, la relació amb clients i proveïdors i el seu impacte ambiental. Es tracta d’una concepció d’innovació que supera un caràcter exclusivament utilitarista que té en compte si atén a necessitats “no induïdes” i a les conseqüències socials i ambientals de la seva producció.

Assumint la necessitat de facilitar una millora estructural procurant una transformació de l’àmbit social on opera, l’empresa ciutadana afavoreix la conscienciació d’una ciutadania activa en relació amb el consum, la cooperació, la reciprocitat i la solidaritat; afavoreix el naixement i consolidació d’una ciutadania responsable.

Alhora, incorpora la noció de viabilitat en termes de viabilitat socioeconòmica, recolzada en objectius a mitjà i llarg termini de caràcter no especulatiu. L’empresa ciutadana contribueix a organitzar i desenvolupar circuits econòmics complets d’acord amb lògiques diferents de les hegemòniques al mercat actual (com el mercat social) i que vinculen la producció sostenible de béns i serveis amb el consum responsable.

L’empresa ciutadana, una palanca de l’assegurança ètica

L’assegurança ètica i solidària i la certificació EthSI són eines necessàries que, en promoure la recuperació del sentit mutual de les assegurances, una política d’inversions social i ambientalment responsable i una gestió participada i equitativa, poden apropar les entitats operadores del món assegurador a les potencialitats transformadores de l’economia social i solidària i de l’empresa ciutadana.

Per aquests motius, l’assegurança ètica i solidària pren sentit com a part de la solució per a sortir de la crisi estructural tot impulsant la construcció i consolidació d’una economia amb les persones i la vida al centre.