• Les aportacions econòmiques que fem efectives cada any corresponen al retorn dels recursos econòmics autònoms que generen les entitats, associacions i moviments.
  • Aquesta generació de recursos autònoms es desplega gràcies als més de setanta acords d’intercooperació que tenim vigents.

Al llarg del 2023, Arç Cooperativa hem fet efectius retorns econòmics per valor de 90.000 € a entitats, organitzacions i xarxes de l’economia solidària i l’associacionisme cultural. Aquesta quantitat, que suposa un increment de 5.000 € respecte a les contribucions de l’exercici anterior, és el resultat d’una pràctica habitual del nostre projecte socio-empresarial. En la darrera dècada, la suma d’aportacions acumulades supera els 800.000 €.

El nostre objectiu com a organització és contribuir a la transformació econòmica, social i ambiental a través de la nostra activitat socioeconòmica. Volem ser part activa de la construcció d’una societat més democràtica, solidària, igualitària i equitativa. Una societat que posi les necessitats de les persones i el planeta al centre. Per fer-ho, tracem aliances amb altres entitats i organitzacions de l’economia solidària i iniciatives i projectes transformadors mitjançant la intercooperació.

Co-generem recursos autònoms gràcies a la intercooperació

Durant les nostres quatre dècades de trajectòria, hem traçat una setantena d’acords d’intercooperació amb entitats, organitzacions, federacions i xarxes de l’ESS i l’associacionisme cultural. Són projectes que comparteixen un compromís amb l’entorn, articulen fórmules més democràtiques i participatives i cerquen canvis estructurals per avançar cap a la transformació econòmica, social i ambiental de la societat.

Aquests acords d’intercooperació es basen, entre d’altres, en la generació de recursos econòmics autònoms a través de la nostra activitat socioeconòmica: la mediació d’assegurances. És a través de la contractació de les assegurances que necessiten per cobrir les seves necessitats que les organitzacions són capaces de generar aquests recursos econòmics.

És per això que Arç Cooperativa fem efectiu els retorns econòmics corresponent als recursos generats. D’aquesta manera, iniciatives compromeses amb el territori, participatives i democràtiques disposen de més autonomia econòmica per continuar desenvolupant les seves activitats i els seus projectes.

En paral·lel, fa molts anys que mantenim una política activa de patrocinis amb iniciatives transformadores perquè puguin tenir més capacitat financera per desenvolupar els seus projectes.

Intercooperem per la transformació, tot impulsant el mercat social i l’assegurança ètica

Aquesta estratègia d’intercooperació i de generació de recursos ens permet ser un agent actiu en la construcció i consolidació del mercat social. Si oferim eines perquè altres entitats de l’economia solidària i organitzacions amb voluntat transformadora guanyin autonomia econòmica, estem potenciant futurs intercanvis i fluxos econòmics que es duran a terme dins del circuit econòmic basat en els principis de la democràcia, la transparència i el compromís social i ambiental. 

A més a més, aquesta estratègia també cerca el foment i el creixement de l’assegurança ètica i solidària. Promovem l’assegurança gestionada amb criteris ètics com un vehicle de transformació, solidaritat i cohesió social emmarcada dins de les finances ètiques. Així, les entitats i organitzacions amb qui intercooperem tenen al seu abast més eines per practicar el consum conscient. D’aquesta manera, facilitem instruments que ens permetin avançar en la construcció d’un futur on puguem satisfer de manera equitativa els interessos de les persones i els col·lectius tenint cura del planeta.